top of page

Business War Game

Hva er Business War Games?

Business War Games gjør det mulig for en organisasjon å utvikle en bedre forståelse av sin egen konkurransesituasjon og hvilke trusler og muligheter den står over for. Business War Game er et verktøy som egner seg spesielt i situasjoner hvor konkurransesituasjonen endrer seg. Bruk av Business War Games gir beslutningstagere et grunnlag for å vurdere hvordan andre organisasjoner kan reagere på endringene, også i forhold til hverandre.


Målet med War Games er å forbedre og effektivisere organisasjonens beslutnings-, strategi- og planleggingsprosesser


Typisk for Business War Games er at det involveres et antall team hvor hvert enkelt team representerer en aktør som kan påvirke konkuransesituasjonen på en eller annen måte. Som oftest representerer teamene forskjellige konkurrenter, men de kan også representere viktige kunder eller andre organisasjoner som har betydning for utviklingen.

Fordelene ved Business War Games

Avhengig av hensikten og omfanget med War Games er det mulig å oppnå en rekke fordeler. Erfaringsmessig gjelder dette spesielt innen følgende områder:

 • En bedre og utvidet forståelse av den situasjonen organisasjonen befinner seg i når det gjelder muligheter, trusler og andre forhold som kan oppstå på kort sikt.
 • Bedre innsikt i svakheter både i egen organisasjon og hos eksterne aktører gir grunnlag for å utvikle proaktive strategier for å utnytte disse svakhetene.
 • Det samme gjelder identifikasjon av nye forretningsmuligheter og strategier.
 • Mer effektivt teamarbeid og bedre forståelse mellom beslutningstagere innen de forskjellige funksjonsområdene i organisasjonen fører til bedre kvalitet og høyere tempo i besluttningsprosessene.
 • Økt bevissthet om hvordan markedet kommer til å endre seg på kort og lengre sikt fører til vesentlige kostnadsbesparelser, fordi beredskapen og planleggingen blir bedre og mer effektiv.
 • Begrenser mulighetne for å bli "tatt på sengen" av konkurrentenes utspill.ang for å begynne å skrive inn ditt eget innhold. Du kan endre font, størrelse, linjehøyde, farge og mer ved å merke en del av meg og velge alternativene fra verktøylinjen.

Business War Game - Prosessen

1 . Forberedelser

 • Definisjon av innhold og omfang
 • Etablering av team, tidsrammer og ressursbruk
 • Innhenting av nødvendig informasjon og dokumentasjon
 • Analysere situasjonen og trekke foreløpige konklusjoner
 • Forberede teamene på oppgaven. (Mandat, brifing, analyser innformasjonsgrunnlag etc)

2. Gjennomføring

 • Gjennomfør krigsleken (Identifiser mulige scenario, aksjoner, mottrekk)

3. Oppfølging

 • Trekke konklusjoner basert på hva som er mest sannsynlig
 • Utarbeide formelle mål, strategier, tiltak og planer
 • Gå gjennom strategiene med teamene, identifiser forbedringsområder og gjør tilpasninger
 • Legg grunnlag for den videre prosessen (f.eks kontinuerlig War Gaming)
 • Etabler et varsligssystem for løpende å avdekke mottrekk, utfordringer og muligheter

Modeller som Porter´s Five Forces og Ansoff´s markeds- og produktmatrisse kan brukes til å tilrettelegge Business War Games.

bottom of page